Bhaavin Shah  +919820069501  ssybhavin@gmail.com  (Mumbai)

Debolina Nandy & Jatinder Verma  962-021-2451 /  988-642-1451  debolina.nandy@gmail.com / jatinder.verma@gmail.com  thepowerofyou.in  (Bangalore)

Chitra Kaul (Gurgaon); mobil 9873181090, kaulchitra@yahoo.comJyothi Voora 044-2376-6488 (Chennai)

Kavita Bhausar 9892-333-339 (Mumbai)

Dr. Lakshmi 040-2374-3989 (Hyderabad)

Mala Kaul 99-585-93745 (Gurgaon

Namita Mangal 98-1214-9800

Dr. K. Newton 040-2374-3989 (Hyderabad) – www.liferesearchacademy.com  Manju Vasu 044-2475-9303 (Chennai)

Sheeba Loganey 011-28755403 (Delhi); sheebaloganey@hotmail.com; 9810030988 (mobile)

Shymala 098-9206-0456 or 022/2821-9323

Sujatha 041-3222-7573 (Pondichery)

Dr. Kavita Chandrashekhar +91 9890881484; (Pune), www.iemanate.com,